کمباین 1060 کمباین برنج مدل IHP 2100 کمباین مدل 1055i تولید ملی افتخار ملی بیلر مدل T351 محصول شرکت کمباین سازی ایران
مزایده اقلام مازاد (پیچ،مهره،زنجیر)
آگهی مزایده عمومی
15 آذر 1348
سالگرد تأسیس شرکت کمباین سازی اایران
کمباین برنج مدل IHP 2100
بیلر مدل T351 محصول شرکت کمباین سازی ایران
کمباین مدل 1055i تولید ملی افتخار ملی
مزایده اقلام مازاد (پیچ،مهره،زنجیر)
1400/9/27
مزایده اقلام مازاد آذر ماه 1400
1400/9/20
دریافت تندیس و تقدیرنامه 5 ستاره جایزه ملی تعالی و پیشرفت توسط شرکت کمباین سازی ایران
1400/4/31
چشم انداز "تکمبا" بسیار روشن است
1399/9/8