علی اصغر حمیدی فرد : مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

غلامرضا جمالی : رئيس هیئت‌ مدیره

سید کاظم جعفرزاده : نائب رئيس هیئت‌ مدیره

علی رضا محمودی : عضوهيئت مديره

سیدمحمدعلی خطیبی طباطبایی : عضوهيئت مديره