استخدام کمباین برنج مدل IHP 2100
آگهی جذب نیرو در شرکت کمباین سازی ایران
استخدام
کمباین برنج مدل IHP 2100
آگهی جذب نیرو در شرکت کمباین سازی ایران
1403/1/21
منبع آزمون حراست
1402/11/4
آگهی جذب نیرو در شرکت کمباین سازی ایران
1402/10/6
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور سالیانه صاحبان سهام
1402/4/5
آگهی مزایده
1402/3/20
آگهی تمدید مزایده
1401/11/30