دریافت تندیس و تقدیرنامه 5 ستاره جایزه ملی تعالی و پیشرفت کمباین برنج مدل IHP 2100 کمباین مدل 1055i تولید ملی افتخار ملی بیلر مدل T351 محصول شرکت کمباین سازی ایران
دریافت تندیس و تقدیرنامه 5 ستاره جایزه ملی تعالی و پیشرفت توسط شرکت کمباین سازی ایران
دریافت تندیس و تقدیرنامه 5 ستاره جایزه ملی تعالی و پیشرفت
کمباین برنج مدل IHP 2100
بیلر مدل T351 محصول شرکت کمباین سازی ایران
کمباین مدل 1055i تولید ملی افتخار ملی
آگهی تمدید مزایده
1401/11/30
مزایده ضایعات بهمن ماه-1401
1401/11/17
آگهي مزايده عمومي بهمن ماه 1401
1401/11/9
آزمون کتبی حراست
1401/11/1