بیلر مدل ۳۴۹:

این دستگاه با کمک تراکتور در مزارع نسبت به برداشت و بسته بندی علوفه که با دستگاه برش ( موور)  بریده شده است یا کاه و کلش غلات که با دستگاه کمباین بریده شده است ، اقدام می نماید . علوفه و کاه و کلش بسته بندی شده برای تغذیه دام های سبک و سنگین در دامپروری های صنعتی و سنتی استفاده می گردد . تراکتور کشنده این مدل بیلر حداقل باید ۵۰ اسب بخار نیرو تولید نماید .

مزایای استفاده از بیلر در جمع آوری علوفه و کاه و کلش :

بسته بندی  آنها ، تسهیل درد حمل و نقل ، کاهش هزینه حمل و نقل ، تسهیل در انبارداری ، کاهش مساحت انبار نگهداری آنها ، حفظ کیفیت علوفه و کاه و کلش برای ماه های متمادی