غلامرضا جمالیرئيس هیأت‌ مدیره

علی رضا اسمعیل زادهنائب رئيس هیأت‌ مدیره

علی اصغر حمیدی فرد مدیر عامل و عضو هیأت مدیره

سعید همدانی عضوهيأت مديره

سید محمدعلی خطیبی طباطبایی عضوهيأت مديره