معرفي مرکز نوآوري ماشين آلات و تجهيزات کشاورزي :


 

    مرکز نوآوري ماشين آلات و تجهيزات کشاورزي شرکت کمباين سازي ايران در شهريور ماه سال 1397 و با هدف بررسي، مطالعه و ساخت نمونه ماشين آلات و ادوات مورد نياز بخش کشاورزي در چارچوب برنامه هاي وزارت جهاد کشاورزي، حرکت در مسير اقتصاد مقاومتي و کاهش وابستگي کشور به واردات در اين بخش و همچنين افزايش بهره وري بخش کشاورزي و با حضور جمعي از پرسنل شرکت تأسيس گرديده است.


جهت ارتباط با این مرکز ، به آدرس ایمیل IC@IRANCOMBINE.COM پیشنهادات خود را ارائه بفرمایید.

IC@IRANCOMBINE.COM