فرم تامین کنندگان
اطلاعات پایه نام کارگاه/فروشگاه: * نام متصدی: * زمینه فعالیت: *
نوع مالکیت: * کد ملی متصدی: * شناسه صنفی: *
کد آیسیک: * کد اقتصادی: * فکس:
کد پستی: * تلفن: * پست الکترونیکی: *
آدرس وبسایت: نوع فعالیت: *
آدرس کارگاه / فروشگاه: * تلفن کارگاه / فروشگاه: *

معرفی کارگاه / فروشگاه

(کاتالوگ و بروشور با حجم کمتر از 4MB)

پروانه فعالیت,بهره برداری و سایر مجوز ها:(با حجم کمتر از 4MB)

ویرایش

نام مجوز

فایل

گواهینامه ها:(با حجم کمتر از 4MB)

ویرایش

نام گواهینامه

فایل

استاندارد ملی یا بین المللی محصولات:(با حجم کمتر از 4MB)

ویرایش

نام استاندارد

فایل

نیروی انسانی:
تعداد پرسنل شاغل در کارگاه / فروشگاه: تعداد کارشناسان فنی: تعداد کارشناسان غیر فنی:
اطلاعات مالی:
شماره حساب متصدی کارگاه / فروشگاه: شماره شبا متصدی کارگاه / فروشگاه
اطلاعات فنی:
نوع نرم افزارهای کاربردی فنی: کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری: لیست تجهیزات و دستگاهها:(با حجم کمتر از 4MB)
سوابق همکاری:
سابقه همکاری با شرکت کمباین سازی: مدت سابقه:
علت خاتمه همکاری: کد تامین کننده :