دعوت به مجمع عمومی عادی به طور سالیانه صاحبان سهام آگهی مناقصه عمومی خدمات طبخ و توزیع غذای کارکنان
آگهی دعوتنامه برگزاری مجمع
دعوت به مجمع عمومی عادی به طور سالیانه صاحبان سهام
آگهی مناقصه
آگهی مناقصه عمومی خدمات طبخ و توزیع غذای کارکنان