دریافت تندیس و تقدیرنامه 5 ستاره جایزه ملی تعالی و پیشرفت کمباین برنج مدل IHP 2100 کمباین مدل 1055i تولید ملی افتخار ملی بیلر مدل T351 محصول شرکت کمباین سازی ایران
دریافت تندیس و تقدیرنامه 5 ستاره جایزه ملی تعالی و پیشرفت توسط شرکت کمباین سازی ایران
دریافت تندیس و تقدیرنامه 5 ستاره جایزه ملی تعالی و پیشرفت
کمباین برنج مدل IHP 2100
بیلر مدل T351 محصول شرکت کمباین سازی ایران
کمباین مدل 1055i تولید ملی افتخار ملی
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور سالیانه صاحبان سهام
1402/4/5
آگهی مزایده
1402/3/20
آگهی تمدید مزایده
1401/11/30
مزایده ضایعات بهمن ماه-1401
1401/11/17
آگهي مزايده عمومي بهمن ماه 1401
1401/11/9