دریافت تندیس و تقدیرنامه 5 ستاره جایزه ملی تعالی و پیشرفت کمباین برنج مدل IHP 2100 کمباین مدل 1055i تولید ملی افتخار ملی بیلر مدل T351 محصول شرکت کمباین سازی ایران کمباین 1060
چشم انداز "تکمبا" بسیار روشن است
مصاحبه مدیر عامل شرکت کمباین سازی ایران :
کمباین برنج مدل IHP 2100
بیلر مدل T351 محصول شرکت کمباین سازی ایران
کمباین مدل 1055i تولید ملی افتخار ملی
کمباین 1060
مزایده ضایعات شهریور 1400
1400/6/21
دریافت تندیس و تقدیرنامه 5 ستاره جایزه ملی تعالی و پیشرفت توسط شرکت کمباین سازی ایران
1400/4/31
مزایده عمومی
1400/3/2