کمباین برداشت غلات مدل ۱۰۶۰:

نام کمباین برگرفته از عملیاتی است که این دستگاه انجام میدهد ، به دلیل اینکه عملیات برش یا درو   ، خرمن کوبی یا جدا کردن کاه از دانه ، تمیز کردن دانه و انبارش را همزمان انجام می دهد د نام کمباین برای این دستگاه انتخاب گردیده است که معادل فارسی آن ماشین برداشت می باشد . با توجه به تغییر سلیقه خریداران کمباین برداشت غلات و افزایش اهمیت و توجه به رفاه اپراتور دستگاه و به روزرسانی دستگاه برای ایجاد انگیزه برای خریداران این نوع ماشین و توسعه تکنولوژی آن کمباین مدل ۱۰۶۰ پس از انجام اقدامات مهندسی بر اساس نظر کارشناسان کشاورزی و مشتریان طراحی و تولید گردید.


کمباین 1060